سطوح کاربری در زرین‌دکس

به منظور تسهیل دسترسی به خدمات زرین‌دکس، دو سطح عضویت با عنوان سطح جدید (احراز نشده)، و سطح حرفه‌ای (احراز شده)، برای کاربران در نظر گرفته شده است که در هر کدام، متناسب با نوع عضویت کاربر، مزایا و امکانات ویژه‌ای در اختیار فرد قرار می‌گیرد.

user-level.svg

سطوح کاربری در زرین‌دکس

سطح کاربری :احراز نشده
نیازمندی ها :ثبت نام و تایید ایمیل
واریز/برداشت(تومانی) :صفر/صفر
واریز/برداشت(کریپتو) :نامحدود/صفر
سطح کاربری :احراز شده
نیازمندی ها :احراز سطح ۲ و تایید تلفن ثابت، قبض تلفن یا برق.احراز سطح ۲ و تایید تلفن ثابت، قبض تلفن یا برق.احراز سطح ۲ و تایید تلفن ثابت، قبض تلفن یا برق
واریز/برداشت(تومانی) :یک میلیارد/۳۰۰ میلیون
واریز/برداشت(کریپتو) :نامحدود/۳۰۰ میلیون
s